Algemene leveringsvoorwaarden

versie maart 2017

1. Toepasbaarheid

De leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door BetaBasics BV geleverde diensten, tenzij met wederzijdse instemming schriftelijk anders is overeengekomen in de opdrachtovereenkomst.

2. Vergoeding en budget

De opdrachtovereenkomst omschrijft de overeengekomen activiteiten, planning, middelen en wederzijdse inzet met een daarop gebaseerd budget voor de bijbehorende vergoeding aan BetaBasics BV. Deze budgetten zijn exclusief BTW, onderzoek, koerier, druk, verzend, reis en andere project gerelateerde kosten. Budgetten worden als maximum beschouwd tenzij tijdens de uitvoering van de opdracht duidelijk wordt dat de initiële veronderstellingen onjuist zijn. Indien de opdrachtgever afwijkt van de overeengekomen planning, mijlpalen of inzet van mensen accepteert de opdrachtgever daaruit volgende additionele kosten. Voordat het budget wordt overschreden zal BetaBasics met de opdrachtgever overleggen over de benodigde aanpassingen van de overeengekomen activiteiten, planning en inzet.

Een opdrachtgever kan een opdracht beëindigen met een opzegtermijn van één dag en accepteert in dat geval de kosten van de geplande werkzaamheden in de maand na opzegging.

3. Betalingsvoorwaarden

De betalingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de datum van de factuur. Indien de betalingstermijn wordt overschreden accepteert de opdrachtgever betaling van de wettelijke rente over het factuurbedrag.

4. Geheimhouding

BetaBasics BV zal alle niet publiekelijk bekende informatie van de opdrachtgever vertrouwelijk behandelen en de daarvoor gebruikelijke maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid ervan te bewaren.

5. Intellectueel eigendom en copyright
Tijdens uitvoering van de opdracht gebruikte modellen, technieken en instrumenten blijven eigendom van  BetaBasics BV. De opdrachtgever mag zonder voorafgaande toestemming door BetaBasics BV geleverde documenten voor eigen gebruik dupliceren.

6. Aansprakelijkheid

BetaBasics BV  zal haar uiterste best doen om er voor te zorgen dat de aan haar toevertrouwde opdracht zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. BetaBasics BV en de opdrachtgever zullen regelmatig de voortgang van de opdracht met elkaar bespreken en in goed onderling overleg trachten eventuele problemen op te lossen. Mede gelet op de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever in de ondersteuning van de afgesproken werkzaamheden, het nemen van besluiten en de adequate uitvoering ervan, kan BetaBasics BV geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele aanspraken die (in de ruimste zin van het woord) volgen uit de uitvoering van de opdracht, tenzij er sprake is van grove nalatigheid van haar kant. In dat laatste geval beperkt de aansprakelijkheid zich tot het totaal van de door opdrachtgever in de voorgaande drie maanden betaalde vergoeding voor de uitgevoerde werkzaamheden zoals overeengekomen in de bevestigingsbrief.

7. Geldigheid
Aanbiedingen hebben een geldigheid van 10 werkdagen na dagtekening.

8. Tarieven

In de opdrachtovereenkomst genoemde tarieven zijn geldig gedurende het lopende kalenderjaar en uitsluitend voor doorlopende opdrachten tot maximaal drie maanden in het daarop volgende jaar.

9. Geschillen

Nederlands Recht is van toepassing  op de in de opdrachtovereenkomst overeengekomen werkzaamheden. Enig geschil zal voorgelegd worden aan de Rechtbank in Roermond.

Meer weten? Neem gerust contact op. Een gesprek is geheel vrijblijvend.